АЖВЛАРА АЪАЩА ЙАГІАРБАГАПІ


АЖВЛАРА АЪАЩА ЙАГІАРБАГАПІ
05.04.2019

Байрамыкъва Халимат лыхьыз зхъу ареспублика библиотека анхагІвчва йгІадзынгылуа чкІвыныргІа рпатриот бжьарала уыста йдырхъйауа хвы аквцІауачвапІ. Ауат рхъвдаквцІара хъада – акнигаква апхьагІвчва йрытра, агІацІщтра шІыцраква йрыхаргІвазара йахъазымкІва ансисквша йадыргалуа Къарча-Черкес Республика ауагІахъаква рлитератури ркультури рымызква джьащахъвата йакІвшитІ. УагIахъипхьадза йырзалырхуа амчыбыжьква руацІала апхьахьаква, йапшым аъачІвагІагIвчва драйгвитІ, алитература, ахъмаштылра хъвлапынква, йгІадзынгылуа ашІаква рцри бызшва, ркультура ахьыла разыгІальаматра гІазыршІыхуш уыс щарда адыргалитІ. Асквш 2019 ангІатал абиблиотека аъачІвагІагІвчва йызкьазууыз хІреспублика ауагІахъаква рлитератури ркультури йырзынархаз амыз дахІврала йакІвдыршатІ. Ауи алдыргахуата акнига джьащахъваквала йалаз гІарбара адыргалтІ. Ахъвлапын йгІадрайгватІ Къарча-Черкес Республика АуагІа Айззара (а-Парламент) а-Председатель йзаместитель ХАБОВ Руслан, ауагІахъа уысквала, ажвлара коммуникацияквала йгьи печатьла КЧР аминистр йзаместитель ХВБИ Ислам, апедагогика наукаква ркандидат АЛИЕВ Ракай, ауысагІв бергьльы ХВБИ Назир, апартия йгьи акъральыгІва уыснкъвгагІв ТАТАРШВАУА Рема, аэкономика наукаква ркандидат ГВАНА Муминат, аистория наукаква рдоктор КЕРЕЙТОВ Рамазан, айъазагІв ЛОБЖАНИДЗЕ Назир, Россия Артийска комитет Лагъь КІавкІазла ахъвшара апредседатель БЕТУГАНОВ Ауес, РФ-ла йгьи Дагъстан Республикала гІатгара зму акультура анхагІвы, ашвахІвагІв КУДАЙБЕРДИЕВ ЙахІйа, КБР-ла, Адыгеяла гІатгара зму артист ЗЕУШЕВ Ауес, ажвлара уыснкъвгагІвчва, абзазагІвчва. «Вестник КарачаевоЧеркесии» газета уыста йархъйауа, ауи аредактор Нартокъва СултІан нхарала гвымчІварата йгІайырбауа йауацІыхта даквгІашІастІ апхьахьа Алиев Ракай. Къарча-Черкес Республика АуагІа Айззара (а-Парламент) а-Председатель йзаместитель Хабов Руслан ареспублика ауагІахъаква рлитератури ркультури рымыз дахІврала йшакІвшаз, ауи шІыцра щарда абзазагІвчва йшднардырыз даквгІашІастІ. Ауи ауысла ргвгІанаграква рхІватІ абиблиотека адиректор Хапчаев СальыхІ, ауагІахъа уысквала, ажвлара коммуникацияквала йгьи печатьла КЧР аминистр йзаместитель Хвби Ислам, Артийска комитет Лагъь КІавкІазла ахъвшара аунашвачпагІв Бетуганов Ауес. Асасчва гвапата йырпылтІ ашвахІвагІвчва Къарча-Черкес Республикала гІатгара зму артист Меремкъвыль Ачар, РФ-ла йгьи Дагъстан Республикала гІатгара зму акультура анхагІвы Кудайбердиев ЙахІйа, Дагъстан Республикала гІатгара зму артист Нурлубаева ФатІима, КБР-ла гІатгара зму артист Зеушев Ауес. Ахъвлапын йалаз йшгІалыркІгІазла, КъарчаЧеркес Республика ауагІахъаква рыхъазла культура квтата йалуа абиблиотека апны йакІвшауа ауысква рыуа закІгьи щтадъа йгьагІвсуам. Ауат рбзирала йгІадзынгылуа абанпараква ртурых, ркультура хвы аквырцІауа тшырбжьитІ, алитература ажвлара аъаща йшагІарбагу йаквшахІату агІвыраква тшрыхадыргІвазарныс рылнаршитІ.

Считаешь эту страницу интересной? Поделись со всеми


Добавить новый комментарий