«ХIУАГIА ЙЫРТАХЪУ АУЫС СНАПIЫ ЙАКIУА ЙСХИТI»


«ХIУАГIА ЙЫРТАХЪУ АУЫС СНАПIЫ ЙАКIУА ЙСХИТI»
05.04.2019Арат амшква сквш 55 зхъыцІыз ЧКІАЛА Георгий Константин йпа хІуагІахъа, хІыбызшва, хІкультура рапхъаламгІвайсра гвхътІыла йазынхауа, зуыс йанакІвызлакІгьи йнардзата йзырхъйауа, зъачІвагІадыррала зхъагвы акву хІабаза чкІвынчва гвыбзыгъаква дрыуапІ. Георгий дшІан угІалагатагьи дъапхьуз Къвбина квтанай апхьарта апны ажвлара уысква, аспорт, аршІыйара дрызгІашыкъта тшгІайырбун. Ауаса рыцІа дызлагІалыркІгІуз йдырра бзиквала акІвын. Ари апхьарта йапхъахауата хьапщ медальла йгІалгаз ЧкІала Георгий йакІвпІ. Ауи уыжвгІандзарагьи йшипхьадзауала, ауаъа йарыпхьагІвчва йдырдырыз щъа багъьата йзалтІ, ауат зымгІвагьи уахьчІва пхата йгІайгвалашвахитІ. ДъацІалыз Ростов къральыгІва университет апынгьи кыт хвыцкІ йгІатыцІыз абаза чкІвын йгврыхвара зынла гвы арттІ. Ажурналист факультет апны дызлашваз агвып дырстаростата далырхтІ. Ауасамцара афакультет апрофсоюз организациягьи дапредседательхатІ. ХІхаквлагІв ауниверситет дъадзапхьаз асквшква руацІа агазет адынхалрала йадыргаллуз акурсква азыгІальаматра ду рзибауата дцун, астенография, асуратхъыхра, атипография уысква бзита дрыхагІвазата акІвпІ абаза газет аредакция апны йапхъахауата йынхара шджвыквицІаз. АъачІвагІагІв шІа зпхьынцІыгІва дгІацІазкІыз ахІбачва гвыбзыгъаква анцІрала швапхата йзалтІ. Акъальам знапІы йыцІахъвмаруаз агІвгІвчви ауысагІвчви ТхІайцІыхв Бемырза, ЧвзыкІьа ШахІымби, ХІачвыкъва ЗамахІщари, Муратыкъва Николай, Мыхц Кьарим рыршІыйара атолкъвынква дрылашватІ. Ауат дрыцынхарныс йынасып йъагІанакІыз йызшадзата, ауат рбзирала йыршІыйара мгІва майрата дыквылта йпхьадзитІ. Георгий абаза газет аредакция дъадзанхаз ахвысквша закІгьи йузашІмырпшуаш апхьартата йзалтІ. Абзазара апсахраква гІалалуа йанджвыквыл ажурналист шІа йкъаруква дгІадыргвышхвауата «Курьер» фирма йгІаннаршаз агазет агІацІщтрагьи сквшыкІ дадынхалтІ. Ауасамцара хІшІыпІа апынгьи телебара гІаныршара шатахъу йазхъвыцуата асквш 1992 угІалагата аобласть аунашвачпагІвчва адгалра уысква джвыквырцІатІ, режиссерта, журналистта йындырхуш адыркІылуан. Ателебара апны анхара гІайдахІвуашта йызквдырпшыз ЧкІала Георгий ауаъа ддрайгватІ. Ауи апшта, абаза чкІвын Къарча-Черкес ателебара ащата щтІазцІаз дрыуахатІ. Ателебара абаза хъвшара унашва ахъицІауата дъадзанхаз ажвасквша руацІа угвы йгІатахауата гІатра джьащахъва щарда адигалтІ, ауат райхІара ателебара а-Фонд йалалтІ, хІуагІахъа йыртурых мшгІвырахатІ. Георгий хІыбызшва бзибарата йазйыму йунагІва йгІаджвылигатІ. Ауи йшихІвахуала, «Коммунизм алашара» («Абазашта») газет йаба йгІацІйымгІвгІауата зынгьи йгьнымшатІ. Дугьи хвыцгьи ауи йапхьун. Ауи йахъазымкІвагьи йаба Константини ЛагІвычв Джьамльадини йанбжьагІв бзидздзан. Джьамльадин уыса шІыцкІ йкъальам йгІацІцІма – апхъапхъа йынбжьагІв дизапхьун. Георгийгьи йлымхІа чкІвынква гыла йымаджьащахъвадзата даздзыргІвуан. Ауасамцара йаргьи сатырквакІ гІаличвуа далагатІ, дсабита йуыса чкІвынкIгьи агазет йгІанылтІ. Адуней цивилизация зпны йгІаджвыквылта йырпхьадзауа агрек уагІахъа йгІарылцІыз ЧкІаларгІа асквш хъараква Къвбина кыт йгІатанагатI, йгІархъшахъыцІхыз абанпараква абазахатІ, ауат агІвуагІахъакІ ргвыбзыгъари ракъыль ацІарари шрылу бергьльыпІ. ЗъачІвагІа йазъазу ЧкІала Георгийгьи асквш 1997 агІан «Къарча-Черкесла гІатгара зму ажурналист» ЧІахІра хьзы гІайквнадыргатІ. Асквш 2004 агІан ауи «Къарча-Черкес» къральыгІва телерадиуа компания даунашвачпагІвхатІ. ЙгІайызхъарцІаз йъанатІала йхъвдаквцІараква йырхъйауата ателебара амлыкв-техника щата рыбагъьарала, астудия шІыцква гІаныршарала, анхагІвчва ръачІвагІадырра йалархІарала, ауыжвгІанчІви хабарргага амальква абзазара йалажьрала нхара ду акІвйыршатІ. Георгий Константин йпа «Къарча-Черкес» ГТРК йнапІыцІата быжьсквша дынхатІ. Ателебара апны дызцынхаз йшгIалыркIгIауала, ЧкIала Георгий зымгIва йрапхъата гIвычIвгIвысагIара, ршIыйара йылапI, йанакIвызлакIгьи ацIабырг дазгылапI, уйыцынхарныс майрапI, дчважвалагIв гвыбзыгъапI. – Схъатала апсахраква сырзычпамызшва йызбитI. Ауаса азаман зъара тшапсахыргьи агIвычIвгIвыс дгIвычIвгIвыста дгIанхара атахъыпI. Ауи агIан абзазара закIыла угIахьшварыгьи, йхъадула уыгьгIахьшвушым. АуагIа урангIалуата уызбзазуштI, узынхуштI, учIахъва тшыт узыгIанхуштI, – йпхьадзитI Георгий. ЗхIальла йщаквкIу ари агIвычIвгIвыс ауат ахъвыцра цIолаква гIазшIикIгIаз, ажва аламкIва, йани йаби ракIвпI. КрасногорскI совхоз йаланакIуаз Къвбина кыт млыкврхIарта хъвшара сквшщарда управляющата йынхаз йаба Константин хвы зквырцIуз, зажва пкъы ацIаз дъачIвагIагIвын, йан Рая швабыжта дпхIвыс пшкапI, лгIвычIвгIвысагIара дупI. АхъацIи апхIвыси арат ахIаль бзиква ргIариква Ирина, Петр, Вячеслав, Георгий йрыларцIатI. Ужвы йара Георгийгьи йыхыгIвпачва Артур, Арсен, Леон ауагIа разхъацIара рзыгIатгауата йаъазларныс, абзазара апны гыларта пшдза ркIырныс рзитахъпI. АшIыпIа телебара гIаншангьи ауаъа режиссерта йынхауа йхъапщыла Марини йари ргIариква рдахIвраквала йшдыргвыргъьауа хIаквшахIатпI, ауат бзита йапхьитI, ракъыль цIарапI, азаман йаквыргIапспІ. УахьчIвала ЧкIала Георгий «Алашара» абазаабхаз уагIахъа ртшауацIыхра йацкIрала адуней адкIылара апны ахабарргага-аналитика хъвшара унашва ахъыцIитI, ауи апны йгIацIырщтуа «Алашара» газет йгьи «ШыйачIва» саби журнал дырредакторпI. РыцIа йпхатшата йрыхIазырхьаз йрыуапI «ХIуагIа рбайара» зхьзу апроект. Ауи абаза уагIахъа рашваква ркультура гIащаквнаргылхитI. Эгьзакь Мусса йгIанйыршаз ауи ажвлара адкIылара хIуагIахъа нархара щардала ртшауацIыхра йацхърагIауа уысхартахатI, азгIашыкъри амайчри злу ахIбачви айцIбачви аднакIылтI, абаза чкIвыныргIа рапхъаламгIвайсра йазынарху уыс бзи щарда йыргIаджвыквцIагIвпI. Ауат рхачIвква абзазара йшаларжьуа, жвлара уыста йызлу йгІарыквчважвауа ЧкIала Георгий йгІвыраква «Алашара» газет апны урышв бызшвала йгIанылхитI. Ажва гьалам, ЧкIала Георгий йпычIв нхара зны йъаджвыквицIаз «Абазашта» газет данбжьагIв цIабыргыта дшгIанхаз, хIуагIа бергьыльква йгIарыквчважвауа йгIвыра щарда ауи анапаква йгIарнылитI, хIацынхара джьгарта йакIвшитI. ЧкІала Георгий йшипхьадзауала, дзачІвызлакІгьи дыздкІылу ауыс йнардзата йырхъйарныс йборчпІ. – Сара ари сазынадзара атахъыпІхІва зынгьи спахь мурадта йыгьсыргылуам. Йсырхъйауа ауыс ауагІа йыртахъыта йанызбара снапІы йакІуа йсхитІ. Ауниверситет йгІвбахуз акурс йгІашІарышвта абаза газет атурых садынхалуа йджвыквсцІатІ. Ауи дахІврала йахъвдаквысщтра ахъазла Москва архив апынгьи йгьымшкІым съадзагІвнанхаз. ЙадскІылыз агІвыраква ауниверситет сангІалгуз диплом нхарата йалтІ. Агазет аредакция сангІайхгьи 15–16 номеркІ йгІарыншвалтІ, альбом кІьыдатагьи йанхІыргІалхын йаъапІ, – йхІвитІ ажурналист. Зынхара хIуагIахъа ртурых, хІыбызшва, хІкультура ртшауацIыхра йгьи ауат ажвлара йрылагара йазыназырхаз ЧкIала Георгий ужвыгьи хачIв бзи щарда йпахьла йызпшитI. Ауат гIайдахIвырныс ахъазла йатахъу дыррагьи лшарагьи йымапI. ХIуагIахъа зрыпшдзауа Георгий Константин йпа йюбилейла хIйайхIвахIвуата згIвадара, нхарала адахIвраква, абзазара азгIашыкърата йазйыму йалымдзгIарныс йзыхIтахъпI.Считаешь эту страницу интересной? Поделись со всеми


Добавить новый комментарий