ДЖАМАГЪАТХА ФАЙДАЛЫ КЕСАМАТ


ДЖАМАГЪАТХА ФАЙДАЛЫ КЕСАМАТ
26.04.2019

Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Бориспийни джашы Рашид бла Шимал Кавказда МРСК-ны баш директору Виталий Ивановну ишни юсю бла тюбешиулери болгъан эди.

Тюбешиуге Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председатели Аслан Озов, республикабызда энергетика организацияланы тамадалары да чакъырылгъан эдиле.

Джыйылгъанла КъЧР-де энергетика комплексни мындан ары къалай ёсдюрюрге, республиканы джамагъаты электрокъууат бла тыйыншлысыча къалай хайырланыргъа керек болгъаны бла байламлы соруулагъа къарадыла. Ол сорууланы сюзе, мындан ары 10 джылны ичинде бизни республика электрокъууат бла излемине кёре хайырланыр ючюн  къаллай келишим, къаллай кесамат къагъытла джарашдырыргъа керек болгъаныны юсюнден да кенгеш бардырдыла.

Барыбыз да билгенден, электрокъууат бла бирча, тыйыншлысыча хайырланыудан  Къарачай-Черкес Республика ШКФО-да ал орунланы биринде барады. Алай болгъанында республикабызны Башчысы Темрезланы Рашидни къыйыны уллу болгъанын чертиб сёлешди Шимал Кавказда МРСК-ны баш директору Виталий Иванов.

Шимал Кавказда МРСК бла бизни республиканы арасында электрокъууат бла хайырланыргъа деб, мындан ары  10 джылгъа этиллик келишимге эмда джазыллыкъ кесаматха Темрезланы Рашид уллу магъана берди.

«Къралыбызны регионлары социал-экономика джаны бла айныр ючюн не этерге керек болгъанын  Эресей Федерацияны Президенти В.В. Путин бек ачыкъ айтханды. Ол ишлени заманны излемине кёре баджарыр ючюн, хар бирибиз энергетиклеге да къолдан келгенича болушургъа керекбиз. Ол себебден биз келлик талай джылны ичинде электрокъууат бла хайырланыр ючюн амалсыз керек ишлени  башлагъаныбызны магъанасы бюгюнлюкде бек уллуду», – деди  Темрез улу.

«Талай миллет бир-бири бла джарашыулу болуб хоншулукъда джашагъан сейир джерди Шимал Кавказ. Аны да эсге ала, биз ШКФО-ну хар регионун электрокъууат бла тыйыншлысыча баджарыргъа керекбиз. Алай эсе, хар  регионну джерине, джамагъатына, излемине кёре ол ишлени комплекс халда бардырлыкъбыз», – деди Виталий Иванов.

Энергетикле бла Къарачай-Черкесияны арасында этиллик кесаматны энчилиги неди десегиз, токну багъасын ёсдюрмей бир халда тутаргъа мадар берлигиди. Ол джамагъатха файдалы кесамат боллукъду.

Керекли къагъытла джарашхандан сора, быйыл никкол (июнь) айда Санк-Петербургда боллукъ халкъла арасы экономика форумну кёзюуюнде ол кесаматха къол салынныкъды.

 


Считаешь эту страницу интересной? Поделись со всеми


Добавить новый комментарий