А КА Д Е М И Я С Ы Н ИО КААГАН


А КА Д Е М И Я С Ы Н ИО КААГАН
05.04.2019


Караш ай-Ш еркеш Республикасынынъ Басшысы Рашид Темрезов Ставрополь крайынынъ, Адыгей эм Кабарты-Балкар Республикаларынынъ басшылары ман Нальчикте «Куьн саьвлели кала» деп аталган балалар яратувшылык академиясын йоклады, мунда йогары технологиялар эм техноэпш иллик юмалыгы бажарылды. Кабарты-Балкар Республикасын йоклавынынъ барысында Рашид Темрезов ис дослары ман бирге выставкады карал шыктылар. Мунда орталыктынъ яс тербияланувшыларынынъ куллыкпары коьрсетилген эдилер. Зегенли балалар уьшин лицейдинъ эм «Кванториум» технопаркынынъ тербиялаБАЛАЛАР А КА Д Е М И Я С Ы Н ИО КААГАН нувшылары оьзлери ясаган затларды коьрсеттилер. «Куьн саьвлели калады» йоклавдынъ барысында Россиядынъ уьш субъектининъ басшылары академиядынъ тербияланувшыларын конакка шакырдылар. Суьйтип, Рашид Темрезов эм Казбек Коков орталыктынъ тербияланувшылары Зеленчук районында орынласкан обсерваторияды эм «Ясыл арал» культура эм тыншаюв паркын йокламага болаяклары акында соьйлестилер. «Мен бу орталыкта коьргеним мен сукландым. Энъ биринш илей, коьзинъиз капай янатаганы ман, сиз яратувшылык пан каьрлемеге ымтылыслы экенинъиз бен. Бу залда тек Кабарты-Балкар ерининъ, Керуьв Кавказдынъ тувыл, аьле Россиядынъ эм дуныядынъ келеектегиси олтыратаганына шекленмеймен. Эм оьз билимлеринъизди эм табынышларынъызды сиз кыралымыздынъ эм тувган республиканъыздынъ онъайлыгы уьшин кулланаяксынъыз, деп билемен. Бу йолыгыста биз, субъектлердинъ басшылары, бизим балаларымыз яратувшылык ислер мен тагы да бек каьрлесинлер уьшин ийги аьллерди туьзбеге ийги куватка толамыз», - деди Рашид Темрезов, окувшыларга соьзин каратып. Соьзининъ ызында КЧР Басшысы балаларга етимислерди, баьри затта енъуьвшилер болувды эм тувган республикадынъ эм кыралымыздынъ атын сыйлык пан айттырувды сагынды.Считаешь эту страницу интересной? Поделись со всеми


Добавить новый комментарий