Б А С Б О Р Ы Ш - ЯШАВ САПАТЛЫГЫН ОЬСТИРУЬВ


Б А С Б О Р Ы Ш - ЯШАВ САПАТЛЫГЫН ОЬСТИРУЬВ
19.04.2019

Т у ь н е г у ь н л е р д е р е с п у б л и к а м ы з д ы н ъ Эркин-Шахар поселогынынъ Маданият уьйинде маьнели йыйын озды. Ол Ногай муниципал район адм инистр ациясынынъ басшысы Энвер Керейтов озган 2018 йылдынъ бойында бажарган куллыкларынынъ тамамларын согувга багысланды. Й ы й ы н н ы н ъ к у л л ы ­ гында Караш ай-Ш еркеш Республикасынынъ Правительствосынынъ Председателининъ орынбасары Джанибек Суюнов, республикамыздынъ Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) законшылык эи оькиметлик курылыс бойынша комитетининъ председатели Владимир Умалатов, Ногай муниципал район Советининъ Председатели Исмаил Катаганов, район администрациясынынъ басшысынынъ орынбасарлары Аслан Бесакаев эм Виктор Унаджев, яшавшыларды куллык пан аьжетсизлев бойынша Управлениесининъ басшысы Хизир Кумуков, Ногай район Советининъ депутатлары, район администрациясы ны нъ кул л ы кш ы - лары, авыл администрацияларынынъ басшылары эм депутатлары, организац и я л а р д ы н ъ эм пр ед - приятиелердинъ етекшилери катнастылар. Амалламады Ногай муниципал район Советининъ Председатели Исмаил Катаганов юргистти. Меканда йыйылганларды йылы йолыга келип, Исмаил Ямбулатович Ногай муниципал район администрациясынынъ басшысы Энвер Керейтовка соьзди берди. - Куьн яхшы болсын, дослар!-деп баслады соьзин басшы. - 2018 йыл савлай кыралымыз, сонынъ санында Ногай районы уьшин, енъил болып озбады. Отчетны болжалдынъ ишинде районымыздынъ бюджетине 24,377,1 мынъ маьнеттинъ налог эм налоглы болмаган келимлери киргистилгенлер. Сол сан 2017 йылдынъ отчетны шагы ман тенълестиргенде, 6,054,3 мынъ маьнетке кем. Оьзлик налогларды толтырув 89 процент болган. Озган йыл кургаклы болып озганы да районымыздынъ авыл хозяйство товар болдырувшыларына бир кесек зарарын тийдирди. С уьйтип, 1700 гектарда аьдеттен тыскары аьллер болды лар: на ьр туькке , куьнайланга, секер шувылдырга эм ералмага боьтен де зарарын аькелди. Соны ман байланыста РФ авыл хозяйство министерствосы районнынъ йырма эки авыл хозяйствосына 35 миллион маьнеттен артык финанслык ярдамды эткен. Малшылыкты алып караган заманда, районымызда тукымлы малды асыллавга уьйкен эс бериледи, 2018 йылда бир фермерлик хозяйство «Аьел малшылык ф ермаларын оьрлендируьв» туспарлы программа сы бойынша грант алганС ондай болы п былтырдынъ бойында 108 ер участогы арендага берилген. 41 ер участогы коьп балалы аьеллерге байырлыкка берилген. 2018 йыл Карашай-Шеркеш Республикасында Кала эм авыл юртларын онъайластырувдынъ йылы дел белгиленген эди. Районда да савлай республикамыздагындай болып, яшарлык юртларды онъайластырув эм социаллы к маьнели объектлерди курув бойынша уьйкен куллык бажарылган. «2018-2022 йылларда Ногай муниципал районында «Онъайлы кала авады кеплев» муниципал программасынынъ бир кесеги таралтылган. Программа аркалы бес ямагатшылык юрт эм коьп квартиралы уьйлердинъ он эки каралдымунда 440 бала тербияланган. Спортшколадынъ тербияланувшылары эркин куьрес пен, шатраш пан, футбол ман эм бокс пан каьрлейдилер. Сонъгы йылларда эркин куьресшилер боьтен де йогары етимислерге етискенлер. С портш колады нъ эркин куьрес бойынша йыйылма командасы (тренерлери Р. Сикалиев, X. Зитляужев, Р. Шаманов эм А. Бекмуханов) республикалык эм савлайроссиялык сынасларда йогары уьстинликлерди йолыкканлар. Туьнегуьнлерде ердесимиз Амаль Джандубаев (тренерлери Эльдар КараБ А С Б 0 Р Ы Ш - ЯШ А В САПАТЛЫГЫН ОЬСТИРУЬВ Йыйында республикамыздынъ Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) законшылык эм оькиметлик курылыс бойынша комитетининъ председатели Владимир Умалатов Ногай муниципал район администрациясынынъ басшысы Энвер Керейтовтынъ аьзирлеген куллыгына канагатлы белтди берди эм республикамызда сезимли оьрленип баратаган районлардынъ санында экенин беркитти. - 2018 йылдынъ сонъында Ногай районынынъ яш авшылары менде йолыгып алувда болганлар. Онда келгенлер мен аьелде уьш эм оннан да коьп балалары болганларга тегин ер участокпарын беруьвдинъ соравы да коьтерилген, Мен район администрациясынынъ басшысына алдыдагы аьрекетинде тек йогары уьстинликлерди сагынаман. Куьшимизден, колымыздан келгенш е, районымызга сы онъайластырылганлар. О н н а н б а с к а КНР Басшысы Рашид Темрезовтынъ демевлеви мен Икон-Халк авылында 200 орынга «Эльнур» балалар бавы эм Эркин-Шахар поселогында янъы Маданият уьйининъ меканы кулланувга берилгенлер. Сонъ район орталыгында Маданият уьйининъ касындагы парк реконструкцияланган эм онынъ ортасында фонтан орынластырылган. Адил-Халк авылында фельдшер-акушерлик пункты курылган эм соьлеги заманда Маданият уьйининъ курылы сы да етимисли бардырылады. Районнынъ яшарлык юртларынынъ йолларына да ремонт этилген. Сув хозяйстволык комплексин оьрлендируьвдинъ регионлык программасы ман келисте 2017 йылда басланган Икон-Халк авылынынъ сувягаларын беркитуьв 2018 йылдынъ басында етимисли тамамланган. Оны курувга 220 миллион маьнет акша амаллары шыктажланганлар. Быйыл сондай сувягаларын беркитуьв Адил-Халк авылында да басланаяк. Соны ман биргесине район яшавшыларын сапатлы сув ман аьжетсизлевдинъ соравы маьселели болып калады. «Авыл юртларын оьрлендируьв» программасы аркалы Эркин-Ю рт авылынынъ кубыла ягында сув дуьдиклер сетьлерин авыстырмага балаймыз. «Турак ер» федераллык туспарлы программасын таралтувдынъ калыбында Чернобыль АЭС-те баьле-казады нъ сонъалыкпарын тайдырувда катнаскан эки аьдемге Оькиметлик турак сертификатлары берилгенлер. Яс аьеллерди тур ак мекан ман аьжетсизлев подпрограммасы бойынша районымыздынъ он уьш яс аьелине турак ерлерин ийгилендирмеге демев этилген. Озган йылда Эркин-Юрт балалар саз мектебининъ окытувшысы Стамлхан Мижевага «КЧР маданиятынынъ сыйлы куллыкшысы» деген ат берилген. ИконХалк авылынынъ «Эльнур» балалар бавынынъ куллыкшылары Ася Туркменова эм Аминат Кумукова «КЧР билимлендируьвининъ сыйлы куллыкшысы» деген оьрметли атларга тийисленгенлер. Адил-Халк авылынынъ А. Уракчиев атлы авыл мектебининъ окытувшылары Марьят Уракчиева эм Найме Баисова «КЧР-дынъ сыйлы окытувшысы» деген атларга тийисли болганлар. 2018 йылда районы ­ мыздынъ билимлендируьв тармагында да коьп уьстинликлер табылганлар. Савлайроссиялык предмет олимпиадасынынъ муниципал ш еригинде Ногай районынынъ 379 окувшысы эм алты билимлендируьв учреждениеси катнаскан. Районнынъ мектеп окувшылары республикалы к предмет олимпиадаларында белсинли катнасып, он доьрт баргылы орынды аькелгенлер. «Умники и умницы КЧР» деген бесинши республикалык гуманитарлык телевидение олимпиадасында катнасы п, Э ркин-Ш ахар поселок мектебининъ 10 классынынъ сегиз эм ИконХалк авыл мектебининъ бир окувшысы финалга шыкканлар. Эркин-Шахар поселок м ектебининъ окувш ысы Изабелла Керейтова енъуьвши болып танылган эм Москва каласында «Умники и умницы» гуманитарлык олимпиадасында республикамыздынъ сыйын яклаган. « Б и л им л енд ируьвд и оьрлендируьв» оькиметл и к п р о гр а м м а сы н ы н ъ калыбында Кызыл-Тогай авылында спорт майданы курылган, спортзалга капиталлык ремонт этилген. Мектеп автопаркларын янъыртув бойынша федераллык программасы ман келисте, Эркин-Шахар мектебине янъы автобус берилген. Окувда, спортта, маданиятта эм ямагатшылык яшавда етимислерди тапкан окувшыларды Ногай муниципал район администрациясы «Артек» Халклар ара балалар орталыгына эм «Смена» Савлайроссиялык балалар орталыгына тыншаювга йибереди. Буьгуьнге «Артекте» 105 эм «Сменада» 43 район окувшысы тыншайган. Спорт тармагында да етим ислер арты к сезиледилер. Районымызда коьп йыллардан бери «Ногайстан» спорт школасы аьрекетлейди. Оны Юрий Ш аманов етекш илейди. 2018 йылдынъ 1 декабрине каев эм Билял Матакаев) Хасавюрт каласында эркин куьрес бойынша озган турнирде яс-явка арасында СКФО чемпионы болган. Энди ол алдыда республикамызды Н аро-Ф ом инск каласында озаяк Россия алдышылыгында етимисли яклаяк. Бир йыл ярым артта «Ногайстан» спортшколасында бокс бойынша секция ашылган. Онынъ тренери Рустам Катаганов болады. 2018 йылда бокстан КЧР Апдышылыгынынъ тамамлары бойынша уьш ердесимиз республикамыздынъ йыйылма командасынынъ санына кирген эм СКФО Алдышылыгында оьз болымлыклары ман айтылганлар. Соны ман биргесине районымызда «Ферзь» шатраш клубы да тренерлери Джанибек Карасовтынъ эм М уратхан Баисовадынъ куьш салувлары ман оьрленип барады. Олардынъ бир кесек тербияланувшылары КЧР, СКФО эм Савлайроссиялык турнирлердинъчемпионлары эм баргышылары болганлар. Районымыздынъ футболш ы лары да йогары уьсти нл и кл е р ге етисип барады лар. Тренерлер Ринат Найманов, Алибек Катаганов, Рустам Эбзеев, Анатолий Мурко яс футболшыларды оьстируьвге белсинли шалысадылар. Суьйтип, былтыр Икон-Халк авы лы ны нъ «Ш аьбден» командасы республикамыздынъ чемпионы болып танылган. ярдамласармыз эм энди де сол куллыкты бардыраякпыз, -д ед и В. Умалатов. Р айон а д м и н и с т р а - циясынынъ басшысынынъ бажарган куллыгына КЧР П р а в и те л ь с тв о с ы н ы н ъ Председателининъ орынбасары Джанибек Суюнов канагатлы белгиди берди. Сонъ районнынъ кыскаяклылар Советининъ председатели Маек Баисова, Эркин-Шахар поселогынынъ яшавшысы Эмине Казова, «Ферзь» шатраш клубынынъ басшысы Джанибек Карасов район администрациясынынъ басшысынынъ эм администрациядынъ куллыкшыларынынъ аьрекетине разылыгын билдирдилер эм келеекте тек ийтликлерди сагындылар. Ногай муниципал район администрациясынынъ басшысы Энвер Керейтов КЧР Басшысы Рашид Темрезовка районымызды ийги якка туьрлендируьвге этетаган демеви уьшин разылыгын айтты. - 2019 йылда да район экономикасын оьрлендируьв, аьдемлердинъ яшав сапатлыкларын оьстируьв бойынша куллыкты бардыраякпыз. Бу йоьнелисте алдымызга салынган мыратларга етер уьшин куьшлерди салармыз, - деди оьз соьзинде Энвер Рамазанович.

Считаешь эту страницу интересной? Поделись со всеми


Добавить новый комментарий