ИТАР-ТАСС-ТЫНЪ БАСШЫСЫ МАИ ЙОЛЫГЫС


ИТАР-ТАСС-ТЫНЪ БАСШЫСЫ МАИ ЙОЛЫГЫС
19.04.2019

«ТАСС» Россия билдируьвлик агентствосы эм Карашай-Шеркеш ери ара билдируьвлик биргелес ислесуьв соравларын Карашай-Шеркеш ерининъ Басшысы Рашид Темрезов билдируьвлик агеншствосынынъ генераллы басшысы Сергей Михайлов пан йолыгыста тергедилер. Республикадынъ Басшысынынъ белгилевинше, буьгуьнги куьнге ТАСС - аьр россиялык регионында корреспондентлик сети болган дуныяда алдышы эм сыйлы агентствосы болады. Рашид Темрезов Сергей Владимировичке республикада амалламаларды ашыклавда ашыклыклары, кеспилик караслары уьшин агентстводынъ корреспондентлерине разылыгын билдирди. Яклар федераллык СМИ-лерде регионлык соравларды ашыкпавга эс эттилер. Федераллык СМИ-лерининъ бас редакторларынынъ кезуьвли йыйылысы Карашай-Шеркеш еринде озаягы акында соьйлестилер. КЧР Басшысынынъ эм Правительствосынынъ пресс-службасы.Считаешь эту страницу интересной? Поделись со всеми


Добавить новый комментарий