ТЕАТР О ЬН ЕРШ И АИ ГИ Н Е ЕУ ЬЮ ВА ЕРН Н К О ЬРС ЕТИ П


ТЕАТР О ЬН ЕРШ И АИ ГИ Н Е ЕУ ЬЮ ВА ЕРН Н К О ЬРС ЕТИ П
26.04.2019ныяга коьп ийги затлар айтпага болаяк кафедра», дел айткан оьз заманында Николай Гоголь. Сондай ийгиликти яйылдырувга кеспили, кеспили болмаган театрлар да туспарланадылар. Караш ай-Ш еркеш филармониясынынъ меканында 1-2 апрельде кеспили болм аган театрл ард ы нъ эм художестволы соьздинъ усталарынынъ «Ойна, театр!» республ и калы к фестиваль-конкурсы озды. Онда савлай республикадан 12 оьнершилик коллектив эм художестволы соьздинъ 32 устасы катнасты лар. Бикосымларын киргистедилер. Сизде болымлыгынъызды коьрсетпеге ийги амалынъыз бар. Буьгуьнги яс артистлеримизден келеекте ийги театр устал ары шыгаягына ынанаман. Баьринъизге де оьнерш илик етимислерди эм енъуьвлерди сагынаман», - деди Рамазан атрлыкоьнершилигине регионнынъ басшылыгы ягыннан уьйкен эс берилуьви мен байланыста, онынъ энди де бек оьрленеегине ынанаман», - деди ол. Сондай болып, Артем Разин буьгуьнги коьрсетуьвлердинъ негизине савдуныялык эм россиялык классикасыкызыклы эди. Ясартистлердинъ бирлери рольлерин кеспили артистлерден кем болмай, сезимли ойнадылар. «Ийги салы нган коьрсетуьв» (постановка) д е ­ ген номинацияда «Оьспир» ясы ндагы туьрким де Зеленчук районыннан «Луна» ТЕАТР О ЬН ЕРШ И АИ ГИ Н Е ЕУ ЬЮ ВА ЕРН Н К О ЬРС ЕТИ П ринши куьн оьз оьнершиликлерин балалар театр коллективлери, художестволы соьздинъ усталары, а экинши куьн - уьйкенлердинъ коллективлери, халк театрлары эм художестволы соьздинъ усталары коьрсеттилер. Бу йылда фестиваль-конкурс Россияда Театрдынъ йы лы на багы сланганнан себеп, баьри конкурслы к ном ерлер оры с тилинде оздылар. Ам аллам ады КЧР маданият министри Рамазан Бороков аш ты эм баьри йыйылганларды хошлады. Ол фестиваль яс актерлардынъ эм режиссерлардынъ болымлыкларын ашыкламага, театрлык коллективлерининъ репертуарын байытувга себебин тийд и ретаган ын бел ги лед и. «Куваны ш пан белгилемеге болаяк, сосындай амалламаларда катнаспага суьетаганлардынъ саны йылдан-йылгаоьседи. Бизим яс артистлеримиз регионнынъ театрлык оьнершилигининъ оьрленуьвине уьйкен Хамидович. Сондай болып, ф естиваль-кон курстынъ катнасувшыларын Халк маданиятынынъ республикалык орталыгынынъ (РЦНК) директоры Артем Разин хошлады. «Буьгуьн биз «Ойна, театр!» фестиваль-конкурсты 21-нши кере озгарып турымыз. Онынъ бас мырады ийги самодеятельли театрларды ашыклав болады. Тенынъ драматургиясы алынганын бел ги леди эм конкурстынъ катнасувшыларына ийгиликлер сагынды. Ф естивал ь-конк у р с т а ж ю р и й д и А.Дауров атлы мад а н и ят колледж ининъ окы тувш ы сы М а р а т Б е ге у л о в басшылады. Оннан б а с ка ж ю р и д и н ъ туьзилисинде театр тармагынынъ специалистлери эм миллет театрларынынъ атлары белгили артистлери болдылар. Ф е с т и вал ь -к о н - курстынъ биринши ок куьни коллективлердинъ ийги аьзирленгенлерин коьрсетти. Сахнага шыккан актерлар каравшыларды эм жюридинъ агзаларын сы хы р л ы , куж ы р л ы коьринислер дуныясына коьширдилер. Аьр коьрсетуьв оьзинш е театрлык студия эм Прикубан районыннан «Овация» шайырлык театр-театрлык студия танылдылар. «Художестволы соьздинъ устасы» номинацияда «Оьспир» ясындагы туьркимде уьш енъуьши аталды. Тетесинше: Абаза районыннан Милана Какупшева, Ногай районыннан Амина Карасова эм Адыге-Хабль районыннан Идар Карданов. Сондай болып, енъуьвшилер «Халк» театрлар арасында да белгилендилер. «Ийги режиссерлыккуллык» номинацияда Абаза районыннан «Инжич» халк театры енъуьвши болды. Бу театр муннан алдын да «Ойна, театр!» ф естиваль-конкурсларында да оьзининъ кеспилик драма театрларына тенъ коьрсетуьвлери мен атын таныткан. Театр Авксентий Цагарелидинъ грузин классикалык пьесасы бойынша «Ханума» саз спектаклин коьрсетти. «Жюридинъ айырым баргысы» Усть-Джегута районыннан «Живая сказка» кувыршаклар театры на эм Карачаевск каласыннан «З азеркалье» ым (м имика) театрына тийисли этилдилер. «Художестволы соьздинъ ийги устасы» номинацияда уьйкенлер арасында («Зрелость») Зеленчук районыннан Анна Запорожец танылды. Художестволы соьздинъ усталарынынъ санында баргылы экинши орынды алган миллетимиздинъ яс элшиси Амина Карасова Эркин-Халк орта мектебининъ ийги окувш ыларынынъ бириси, ол 6 класста окыйды. Х уд ож естволы окув ман кы зы ксы нувы ннан баска, ол оьзи де ятлавлар язбага каьрлейди. Амина фестиваль-конкурста Ирина Пивоваровадынъ мектеп эм мектеп окувшылары акында, язлыкта олардынъ кайтип окымага суьймейтаганлары акында «Весенний дожь» деген хабарын яттан айлак ийги, сезимли окыды. Конкурска аьзирленуьвге ол коьп куьшин салган эм сол затта онынъ биринши ярдамшысы, насыйхатшысы онынъ анасы, орыс тилиннен эм адабияттан Эркин-Халк орта мектебининъ окытувшысы Светлана М урадасиловна Карасова болады. у** Черкесск каласыннан А л и м -Г е р е й М уха р б и о к и ч ДЕО РМ ЕНО В 14 апрельде 50 йыллык мерекесин белгилеек. Эр аьдемге марда тувыл элли йыл, Оьткен йолга куьндик салып карама. Аьр бир йылынъ - Аллах берген наьсибинъ, t | Яшавынъда йылларынъды санама. Узак болсын бир берилген оьмиринъ, Каралдынъа наьсип-наьвмет мол явсын. Тувган куьнде ак тилеклер айтамыз, Берекетинъ, куванышынъ коьп болсын. Буьгуьн сени ак юректен, Алим-Герей, Мерекенъ мен баьримиз де кутлаймыз. Торка тойынъ узак болсын, янымыз, Ер юзинде ийгиликлер йораймыз. Анасы, аьптеси Зухра, киеви Эдик, кардашлары Бахты-Гэрей эм Забит-Гэрей, кеншеклери Рая эм Мадина, ян досы Аэлита, балалары эм йиенлери, баьри кардаш-кавымы. Аминадынъ куванышын да биринши болып оны конкурска алып келген анасы боьлди. «А м инады нъ оьзин сахнада ийги коьрсеткенине бек кувандым, ол меним сенимимди аклады. А ьелим изд е А м инад ы нъ туьрли кызыксынувларын, аьр яклы оьрленуьвли болып оьскенин демевлемеге шалысамыз. Сосындай ф ести вал ь-конкурслард ы уйгынлап, балаларга уьйкен сахнада оьзлерин сынамага амал беретаганларга бек муьсиревлимен. Кайдай да кишкей енъуьвлер балаларды нъ коьнъилин аш ады, кызыксынувларын оьстиреди, зегенликлерин оьрлендиреди», - деп боьлисти куваныш ы ман С ветлана Карасова. Конкурстынъ тамамларын сога келип, РЦНК-дынъ д и ректоры Артем Разин арбатын да баьри яшарлык ю ртларда аьдем лердинъ театрлык оьнершилигине кызыксынувларын оьстируьвге каратылган куллыктынъ бардырылаягын белгиледиСчитаешь эту страницу интересной? Поделись со всеми


Добавить новый комментарий